Verb

Verb tenses

There are three popular verb tenses:

  • The present tense (Präsens) để miêu tả hiện tại hoặc tương lai
  • The perfect tense (Perfekt) để miêu tả quá khứ, dùng trong văn nói
  • The preterite tense (Präteritum) để miêu tả quá khứ, dùng trong văn viết

Präsens

Normal verbs

(to be completed)

  können
có thể
müssen
have to
sollen
shall
dürfen
được phép
mögen
like
wollen
will, want
ich kann muss soll darf mag will
du kannst musst sollst darfst magst willst
er/sie/es kann muss soll darf mag will
wir können müssen sollen dürfen mögen wollen
ihr könnt müsst sollt dürft mögt wollt
Sie/sie können müssen sollen dürfen mögen wollen

Verbs with a prefix

  • Separable verbs (Trennbare Verben): Verbs with a word as a prefix that can also be used on its own (a preposition or an adverb). For example: abholen, aufstehen, einkaufen, festhalten, hinfahren, mitmachen, vorschlagen, weitergehen, zurückkommen, anfangen, ausschalten, fernsehen, herkommen, loslassen, nachdenken, wegbringen, zuhören, zusammenarbeiten.
  • Inseparable verbs: Verbs with the prefixes be, emp, ent, er, ge, miss, ver, zer.
  • Some prefixes may be separable or may not, depends on the verb: durch, über, um, unter, wider, wieder.

Example sentences (to be completed).

Perfekt

Perfect tense with haben

George hat Musik gehört = George has listened to music.

Động từ haben ở đây đóng vai trò là trợ động từ, giống trong tiếng Anh. Động từ chính hören được chia theo thì quá khứ và ngôi er/sie/es.

Phần lớn các động từ khi chia Perfekt sẽ đi kèm với haben làm trợ động từ, trừ một số trường hợp có trợ động từ là sein.

Đối với động từ có quy tắc, thì perfekt của động từ được chia như sau: ge Verbstamm (e)t. Các động từ có đuôi -ieren đổi thành -iert.

Đối với động từ bất quy tắc, thì perfekt của động từ sẽ kết thúc bằng đuôi en, thay vì (e)t. Tuy nhiên một số động từ sẽ có biến đổi phụ âm và nguyên âm trong từ. Ví dụ schneiden đổi thành geschnitten haben. Điều này đúng với các động từ có trợ động từ là sein.

Nếu động từ là một động từ tách thì biến đổi tương tự, tuy nhiên ge được thêm vào giữa phần tách được và động từ chính. Ví dụ einkaufen đổi thành eingekauft. Nếu động từ là động từ không tách được thì thì perfekt của nó không có ge. Ví dụ bekommen là động từ không tách được và bất quy tắc, ở thì Perfekt nó giữ nguyên như thế, vereinbaren thì lại đổi thành vereinbart.

Perfect tense with sein

Những động từ nhận sein làm trợ động từ là:

  • Động từ chỉ sự di chuyển từ nơi này sang nơi khác và không tác động vào một direct object nào.
  • Động từ chỉ sự thay đổi trạng thái.
  • sein (gewesen), bleiben (geblieben), werden (geworden).

Präteritum

haben, sein, werden

  haben sein werden
ich hätte war wurde
du hättest warst wurdest
er/sie/es hätte war wurde
wir hätten waren wurden
ihr hättet waret wurdet
Sie/sie hätten waren wurden
  können
có thể
müssen
have to
sollen
shall
dürfen
được phép
mögen
like
wollen
will, want
ich kann muss soll darf mag will
du kannst musst sollst darfst magst willst
er/sie/es kann muss soll darf mag will
wir können müssen sollen dürfen mögen wollen
ihr könnt müsst sollt dürft mögt wollt
Sie/sie können müssen sollen dürfen mögen wollen

Regular verbs

  malen studieren arbeiten öffnen
ich malte studierte arbeitete öffnete
du maltest studiertest arbeitetest öffnetest
er/sie/es malte studierte arbeitete öffnete
wir malten studierten arbeiteten öffneten
ihr maltet studiertet arbeitetet öffnetet
Sie/sie malten studierten arbeiteten öffneten
  • Normally we put -t- into a verb to make its preterite form (e.g. malten, studierten). We put -et- into a verb if its Verbstamm ends with -d or -t; or -n or -m, however, in the latter case, the letter before n (or m) must be a consonant other than r.